Privātuma politika

 • Vispārīgie noteikumi

 

 1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apstrādes tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 

 1. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  • SIA “Bišu Saime” veikala apmeklētājiem;
  • SIA “Bišu Saime” interneta mājaslapas apmeklētājiem (turpmāk – Klienti);

 

 

 1. SIA “Bišu Saime” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā par personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), Personas datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

 

 1. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, SIA “Bišu Saime” interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

 

 • Pārzinis un tā kontaktinformācija

 

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bišu Saime”, vienotās reģistrācijas Nr.43603080215, juridiskā adrese: Garozas iela 54, Jelgava.

 

 

 1. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: tālr. nr.: 26855247, e-pasta adrese: info@bisusaime.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA “Bišu Saime” juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 22. punktu.

 

 

 1. SIA “Bišu Saime” kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem: info@bisusaime.lv.

 

 •  Personas datu apstrādes nolūki

 

 1. SIA “Bišu Saime” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

pakalpojumu sniegšanai:

klienta identificēšanai;

preču tirdzniecības nodrošināšanai;

norēķinu administrēšanai;

parādu piedziņai no debitoriem;

prettiesisku nodarījumu novēršanai;

klientu iebildumu izskatīšanai;

 

 • Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 

 1. SIA “Bišu Saime” apstrādā Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

apstrāde tiek veikta ar datu subjekta (Klienta) piekrišanu (piemēram, iegādājoties preci) (Regulas 6. panta pirmās daļas a) punkts);

apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu SIA “Bišu Saime” likumīgās intereses (piemēram, veicot parādu piedziņu) (Regulas 6. panta pirmās daļas f) punkts);

apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta (klienta) vai citas fiziskas personas vitālas intereses (piemēram, veicot videonovērošanu) (Regulas 6. panta pirmās daļas d) punkts).

 

 • Personas datu apstrāde

 

 1. SIA “Bišu Saime” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Bišu Saime” pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

 1. Sabiedrība attiecībā uz Klientu neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

 

 • Personas datu aizsardzība

 

 1. SIA “Bišu Saime” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Bišu Saime” pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

kontrolētu un aizsargātu piekļuvi SIA “Bišu Saime” īpašumam;

SIA “Bišu Saime”  īpašuma uzraudzību ar video novērošanas palīdzību;

ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

ierobežotas pieejas SIA “Bišu Saime” informācijas sistēmām;

drošas paroles;

darbinieku izglītošanu datu aizsardzības jautājumos;

konfidencialitātes saistību rakstus darbiniekiem un ārpakalpojumu sniedzējiem.

 

 • Personas datu nodošana/izpaušana

 

 1. SIA “Bišu Saime” neizpauž trešajām personām Klienta datus, izņemot ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām (tostarp iestādēm) pēc viņu pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

 

 •  Personas datu nodošana

 

 1. Sabiedrība nodod personas datus trešajām personām, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

 

 1. SIA “Bišu Saime” ir tiesīga nodot personas datus SIA “Bišu Saime” apakšuzņēmējiem, kas palīdz SIA “Bišu Saime” nodrošināt tās funkciju izpildi.

 

 1. 15. punktā minētajā gadījumā SIA “Bišu Saime” apakšuzņēmēji, kas saņem un apstrādā personas datus, ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem Regulas izpratnē, ar tiem tiek slēgts rakstveida līgums, kurā tiek noteikts, ka SIA “Bišu Saime” pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām datu apstrādes un datu aizsardzības jomā.

 

 • Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 

 1. SIA “Bišu Saime” nenodod personas datus trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

 

 • Personas datu glabāšanas ilgums

 

 1. SIA “Bišu Saime” glabā un apstrādā Klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

kamēr SIA “Bišu Saime”  pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums datus glabāt;

kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Klienta lūgumā/iesniegumā minētais;

kamēr tiek veikta parādu piedziņa no SIA “Bišu Saime”  debitoriem;

 kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk par 30 dienām no to veikšanas dienas.

 

 1. Pēc tam, kad 18. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek saglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas.

 

 • Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

 

 1. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “Bišu Saime” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA “Bišu Saime” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

 

 1. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

rakstveida formā klātienē SIA “Bišu Saime”, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

elektroniskā pasta veidā, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi info@bisusaime.lv;

nosūtot SIA “Bišu Saime” rakstveida vēstuli.

 

 1. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “Bišu Saime” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

 1. SIA “Bišu Saime” sniedz atbildi Klientam pēc iespējas, ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

 

 1. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).

 

 1. SIA “Bišu Saime” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgas darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 

 1. Klientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem SIA “Bišu Saime”` apstrādē esošiem personas datiem.

 

 1. Privātuma politikas 27. punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp SIA “Bišu Saime” darbinieku) tiesībām un brīvībām.

 

 • Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 

 1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, dod rakstveidā vai mutiski klātienē SIA “Bišu Saime”, nosūtot e-vēstuli, kas ir parakstīta ar drošu elektronisku parakstu, vai autentificējoties, izmantojot drošu autentifikācijas līdzekli.

 

 1. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

 

 1. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

 

 1. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, ko veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem).

 

 • Komerciāli paziņojumi

 

 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA “Bišu Saime” pakalpojumiem SIA “Bišu Saime” veic saskaņā ar Klienta piekrišanu.

 

 1. Klients piekrišanu SIA “Bišu Saime” komerciālo paziņojumu saņemšanai var dot SIA “Bišu Saime” interneta mājaslapā.

 

 1. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

nosūtot e-pastu uz adresi, no kuras ir nosūtīts attiecīgais komerciālais paziņojums;

 

 • Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 

 1. SIA “Bišu Saime” interneta mājaslapas var izmantot sīkdatnes.
 2. SIA “Bišu Saime” ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina apmeklētāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai apmeklētājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs apmeklētājam lietot vietni, taču tas var ierobežot apmeklētājam vietnes izmantošanas iespējas.

 

 • Citi noteikumi

 

 1. SIA “Bišu Saime” ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot to pieejamu Klientiem, ievietojot SIA “Bišu Saime” interneta mājaslapā.

 

 

 

 

 

Wishlist 0
Continue Shopping